Disseny i avaluació d'activitats de formació

La formació és una eina clau per a mantenir les competències professionals i la competitivitat a les organitzacions.

Com a experts en formació oferim serveis d'assessorament a organitzacions, professionals i ciutadans orientats a conceptualitzar, formalitzar i desenvolupar programes i materials formatius, tant en modalitats presencials com online. Alguns exemples concrets d'assessorament són:

  • Anàlisi i concreció de les necessitats de formació dels col·lectius destinataris
  • Definició de les estratègies educatives i el model de formació (presencial, semipresencial o online) més adequades al projecte
  • Identificació dels objectius i les competències associades al programa
  • Estructuració de la organització del programa formatiu
  • Virtualització total o parcial d'activitats formatives presencials
  • Planificació de cada una de les parts de la formació, triant les activitats i l'avaluació més adequades i optimitzant els recursos
  • Disseny, desenvolupament i implementació de materials didàctics multimèdia
  • Tractament didàctic de continguts
  • Formació de formadors (presencial i online)
  • Avaluació i qualitat dels projectes formatius